Йовка Тишева, Хетил Ро Хауге

Тишева, Й., Х. Ро Хауге. Заемане на прагматични частици. В: Проблеми на социолингвистиката, т. 7. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. София, Делфи, 2002: 10–17.
Съюзи за противопоставяне във функцията на прагматични частици. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 5. В. Търново, Фабер, 2001: 242-252.

Търсене

Автори

Ilijana Krapova (1 публикация)
Iskra Likomanova (1 публикация)
Kjetil Rå Hauge (1 публикация)
Yovka Tisheva (2 публикации)
Yovka Tisheva, Ilijana Krapova (1 публикация)
Yovka Tisheva, Marina Dzhonova (3 публикации)
Атанас Атанасов (2 публикации)
Искра Ликоманова (1 публикация)
Йовка Тишева (1 публикация)
Красимира Алексова (2 публикации)
Мариета Цветкова (1 публикация)
Марина Джонова (1 публикация)
Пенка Баракова (1 публикация)