BgSpeech

Проектът BgSpeech си поставя за цел поддържането на база данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език. Благодарение на самоотвержената работа на студенти, докторанти и преподаватели от Катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски” започна създаването на база данни за българската разговорна реч, която се допълва и обновява. В съществуващата база данни са включени и материали от български диалекти. Базата данни включва транскрипции на ученическа реч, медии, публична реч, политически дискурс, неформална комуникация. Транскрипциите могат да бъдат ползвани за научни и образователни цели. На сайта са достъпни и публикации по проблемите на българската разговорна реч и българските диалекти.
прочетете повече