Публикации

Представените публикации по проблемите на българската разговорна реч и българските диалекти са свързани с цялостното представяне на българската устна реч – като данни от самата устна реч, както и като наблюдения върху нейните отличителни особености. В публикациите може да се търси по ключова дума.
Found in Translation — Discourse Particles out of the Blue. In: Oslo Studies in Language (OSLa), 2014, 6:1, 43-52.
Българската езикова ситуация на фона на балканската езикова ситуация. В: Отговорността пред езика. кн. 2. Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2009: 167-173.
On Right Dislocation and Marginalization in Bulgarian. In: Linguistic Investigations into Formal Description of Slavic Languages. Peter Kosta, Lilia Schurcks (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang International Verlag der Wissenschaften, 2007: 389-397.
Към въпроса за удвояването на допълнението в българските диалекти (с оглед на смолянския говор). Във: Филологически и методически изследвания. Смолян/Люблин, 2007: 125-132.
Encoding Bulgarian Colloquial Speech Using TEI Specification. In: Computer Applications in Slavic Studies. Sofia: “Boyan Penev” Publishing Center, 2006: 233-240.
Clitic Reduplication Structures in the Bulgarian Dialects. In: Diahronija i sinhronija v dialektoloskih raziskavah. Zora, 41. Maribor, 2006: 415-421.
Проблеми при създаването на езикови корпуси с транскрибирана българска разговорна реч. В: Паисиеви четения. Научни трудове, том 44, кн. 1, сб. А. Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”, 2006: 289-296.
Colloquial Bulgarian on the Web. In: Computer Applications in Slavic Studies. Sofia: “Boyan Penev” Publishing Center, 2006: 217-232.
Традицията в разговорните модели – "който" или "дето". В: Юбилеен славистичен сборник. Благоевград: Югозападен университет “Неофит Рилски”, 2005: 390-399.
Адмиративът в българската разговорна реч. В: Проблеми на разговорната реч, кн. 6, В. Търново, 2004: 21-34.
Конструкции от типа "аз ми се струва" в българската разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 6. В. Търново, 2004, 107-116.
Word Order in Topic-Focus Structures in the Balkan Languages. In: L'Europa d'oltremare. Contributi italiani al IX congresso Internazionale dell' Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen, Tirana, 30 agosto - 3 settebre 2004 (= Romania Orient
Lexical Markers on the Information Structure Level. In: Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Proceedings from the International Conference on Electronic Description and Edition of Slavic Sources. 24-26 Sept
Bulgarian Yes-No Questions with Particles 'nali' and 'nima'. In: FDSL IV, 2003, 715-129.
Наблюдения върху полипредложните конструкции. В: Српски jезик, 8/1-2, 2003: 363-375.
Information Structure and Clitics in TreeBanks. In: Proceedings of The Firts Workshop on Treebanks and Linguistic Theories. 20-21 September 2002, Sozopol, Bulgaria, 2002: 231-252.
Тишева, Й. За динамиката в системата на прагматичните частици в българския език. В: Litora Psycholinguistica. София, Сема РШ, 2002: 213-219.
Тишева, Й., Х. Ро Хауге. Заемане на прагматични частици. В: Проблеми на социолингвистиката, т. 7. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. София, Делфи, 2002: 10–17.
За някои основни модели за стимулиране, пренасочване и блокиране на процеса на устното общуване. В: Германците и българите в диалог, Българска асоциация по четене, София, 1/2002, 214-221.
Съюзи за противопоставяне във функцията на прагматични частици. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 5. В. Търново, Фабер, 2001: 242-252.
Депалатализационните процеси в софийската реч като маркер на разговорността. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 5. В. Търново, 2001: 9-18.
Life History's Discourse. In: Organization in Discourse. Turku, Finland, 1995: 353-360.

Търсене

Автори

Ilijana Krapova (1 публикация)
Iskra Likomanova (1 публикация)
Kjetil Rå Hauge (1 публикация)
Yovka Tisheva (2 публикации)
Yovka Tisheva, Ilijana Krapova (1 публикация)
Yovka Tisheva, Marina Dzhonova (3 публикации)
Атанас Атанасов (2 публикации)
Искра Ликоманова (1 публикация)
Йовка Тишева (1 публикация)
Красимира Алексова (2 публикации)
Мариета Цветкова (1 публикация)
Марина Джонова (1 публикация)
Пенка Баракова (1 публикация)