Text 30

Индекс/Index

Click on any wordform after the colon to see it in its context


:
а: а а а а а а а
абе: абе
абсолютен: абсолютно
аз: аз ти те тя то те ти аз то тя то ти аз то ти ти то то аз те
аквариум: аквариума аквариума аквариума аквариума
ама: ама ама ама
ама-ха: ха
ами: ами
баща: баща баща
бе: бе бе бе
без: без
било: била
бия: били
блато: блато
блъсна: блъсне блъсне
брат: брат брат
бяло-зелено-червен: зелено зелено зелено
в: в в
вече: вече вече вече
взема: вземе
видя: види
виждам: виждат
вик: вика
вир-вода: вода
вода: водата водата водата водата водата водата
водорасло: водорасло
време: време време
във: във
вътре: вътре вътре вътре
гаден: гадно гадно
гама-радиация: радиация
глед: гледа
гледам: гледам
година-две: година
големя: големи
грамаден: грамадни
да: да да да да да да да да да да да да
дали: дали
дано: дано
два: два два два
два-три: три
двайсет: двайсет
до: до
дойда: дойда
дост: доста
друг: другата другата
е: е е е е е е е е
еди-колко_си: колко
един: едни едни един едни едни едната едната едната една едно едно
ей: ей
жена: жената
жив: живи
живея: живееха
за: за за за за
задържа: задръж
занеса: занесла
зарежа: зарязали
знам: знам знам знаеш
знача: значи
и: и и и и и и и и и и и и и и
ида: иди
извънземен: извънземни
изкарам: изкара
излъчвам: излъчваха
измия: измила измит
измра: измряха
изпъкна: изпъкнали
изрод: изроди
изсипвам: изсипвал
изтрая: изтрая
изхвърля: изхвърля
имам: имаше имаше имат има има
казвам: казват казвам
как: как как
какъв: какви
карам: карал
като: като като като като като като като като като като като
квартира: квартирата
кога: откога
кой-годе: какво какво какво какво кой
който: които дето
кош: коша
лъсна: лъснат
майка: майка майка
малко: малко малко малко
малък: малка
мене: ми ги ги ги ги ги ги ги ги нея ги ми ми ме тях тях я им ми ги ми го
месец: месеца
мина: мина
мириша: мирише миришело
мия: миете мие
младеж: младежа
много: много много много
може: може
мръсен: мръсната
мутант: мутанти мутанти
мърморя: мърморил
мътилка: мътилка мътилка
на: на на на на на на
навътре: навътре
накрая: накрая накрая накрая
нали: нали нали нали нали нали нали нали
направа: направи
не: не не не не не не
нещо: нещо
неясен: неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно
никой: нищо
но: но
някой: някой някое
ням: няма няма няма няма
нямам: нямало
о: о
обаждам: обаждала
обаче: обаче обаче обаче обаче
око: очи очи
онзи: ония
определя: определиш
остана: остана
от: от
отгоре: отгоре
отида: отишли
охлюв: охлюв
още: още
падна: паднал
пак: пак пак пак
питам: питай
пич: пичове
по: по по по
повече: повече
подир: подир
полезен: полезна
полепна: полепнало
половин: половин
половина: половината
потичам: потичай
почиствам: почиства
прав: прави
прибера: прибере прибера
пръст: пръста
пък: пък
път: пъти пъти
работа: работа
разбера: разбереш
решавам: решава
риба: риби рибите риби рибите риба
рибка: рибки рибките рибки
с: с с с с
сам: само само
сантиметър: сантиметра
свърша: свършиха свърши
себе_си: се се си си се се се се се се си
седмица: седмица
сиво-черен: черни
сигурен: сигурно сигурно
сипвам: сипваш
след: след след
сменя: сменила сменя сменил сменя сменяла смени
сменям: сменям
смея: смях смях смях смях
смятам: смятай
сом: сомове сомовете
став: става
стан: стана
стоически: стоически стоически стоически
страх: страх
стряскам: стряскала
стъкло: стъклото стъклото стъклото
съм: съм са бяха бяха бяха са беше съм съм
същ: същите
така: тъй иначе иначе
такъв: такива такива такова такова
там: там там там
тоалетен: тоалетната
този: тези тези тая
трагичен: трагично
трийсет: трийсет
търпя: търпиш търпиш търпиш
умра: умряха умряха умря умря умрялата умрели
хващам: хваща
цяр: цяр
че: че че
чувал: чувала
чудесен: чудесно
ща: ще ще ще ще

Редактиран/Edited

To return to the index click the word highlighted from the searchМ: брат ми имаше едни риби такива които много трагично свършиха
А: неясно
Е: аз пък съм чувала за рибите на иван какви мутанти били за твойте риби мутанти дето майка ти се стряскала като види че са живи
А: неясно
И: зелено неясно два пръста навътре и не се виждат
М: абсолютно същите едни сомове имаше там и не знам какво те половината измряха обаче сомовете живееха като пичове накрая ги бяха зарязали и ги дали на катя там да да ги гледа обаче тя си сменила квартирата накрая нямало вече жената какво да направи и ги занесла с аквариума неясно до коша дано някой да си ги вземе да ги прибере
А: а ха
М: ама се обаждала нали на иван а то те бяха на киро рибите бе киро абе ти ги задръж още един два месеца аз ще дойда ще ги прибера по някое време нали
И: Ф смях неясно
Е: пак мина да
А: неясно
Е: е иди потичай подир нея да разбереш какво прави
А: ония бяха едни черни е такива не ги знам брат ми как се казват
И: с големи очи бе
А: да бе едни грамадни очи имат е таквиз изпъкнали
Е: то някаква мътилка като блато неясно
А: майка ми вика ме е страх вече от тях
Е: като се блъсне във
А: тези са извънземни
Е: само като се блъсне в стъклото може нали да определиш че вътре има нещо
М: и какво стана с тях накрая
И: ами умряха
Е: Ф смях
А: умряха ама знаеш колко време неясно едната изтрая доста след другата половин година сигурно има
И: смятай тя едната като умря
М: без да се сменя водата откога
А: а два три пъти сигурно я е сменил ама не повече аквариумчето ей такова малко
И: като умря едната другата гледам беше вътре умрялата риба една седмица изкара тъй
А: а то аквариумчето нали ти казвам двайсет на трийсет сантиметра няма вътре водорасло няма нищо мътилка става за и охлюв няма там за цяр да почиства
Е: изроди
И: аз като съм изсипвал водата мръсната и то пак остана едно зелено такова по стъклото и
А: излъчваха радиация значи
И: едно зелено полепнало по стъклото и мирише гадно
Е: ти обаче търпиш стоически
М: и пак сипваш отгоре вода и
Е: ти стоически търпиш
И: а
Е: стоически търпиш нали миришело гадно
М: то само като сменя
И: то като сменям водата
Е: а иначе не
А: а питай евелина как им е сменяла водата
Е: аз съм била много малка баща ми се е карал нали кой ще смени водата на тези рибки не миете аквариума дъ дъ дъ ще ги изхвърля и евелина вече нали след като баща ми много пъти е мърморил решава да свърши тая полезна работа хваща аквариума и жуф водата с рибките в тоалетната и мие иначе го измила
И: Ф смях
Е: чудесно Ф смях обаче рибки няма
А: те малко умрели
Е: малко си отишли но аквариума измит лъснат
М: о младежа паднал

Оригинал/Original

Words that are normalised in the column to the left are marked in redМ : , брат ми имаше едни риби такива / които ногу тръгичну [ свършихъ ]


А : [ ( неясно ) ]

Е : [ аз пък съм чувъла за рибите ] на иван / какви мутанти били . за твойте риби / мутанти / дето майка ти са стряскъла [ като види че са живи ]

А : [ ( неясно ) ]

И : , зилену ( неясно ) два пръста навътре и ни са [ виждът ]

М : [ абсулютну същите ] едни сомуве имаше там и ни знам какво те пулвинъта измряха обаче сомувите живееха като пичуве . нъкрая ги бяха зърязъли и ги дали на катьа там да - да ги гледъ / обаче тя си сменила квъртиръта . нъкрая нямълу вече жината какво да напраи / и ги зънесла с аквариума ( неясно ) до коша . дъно някуй да си ги вземи да ги прибире .

А : . а-ха .

М : . ама са убаждъла нъли / на иван . а / то / те / бяха на киру рибите бе . киру / абе ти ги зъдръж още / един два месеца аз ши дода ши ги прибера по някуе време нъли . .

И : ( Ф - смях ) ( неясно )

Е : , пак минъ / да

А : ( неясно )

Е : , е иди / путичъй пудир нея да ръзбереш [ какво прави ]

А : [ уния ] бяха едни черни е тъкиъ / ни ги [ знам брат ми / как са казвът ]

И : [ с гулеми учи бе ] /

А : . да бе едни грамадни учи имът е тъкиз изпъкнъли .

Е : , то няква мътилка къту блату [ ( неясно ) ]

А : [ майка ми вика ама и страх ] вече от тях .

Е : , къту са блъсни във -

А : тези са извънземни .

Е : , само като са блъсни в стъклоту може нъли да упределиш че вътре има [ нещу ]

М : [ и какво стана ] с тях нъкрая ?

И : . ами / умряха .

Е : ( Ф -смях )

А : . умряха ама знаеш / колко време . ( неясно ) / ената изтряя доста след другъта / пулвин гудина сигурно има .

И : , смятъй / тя инъта като умря ,

М : , без да са сменьа вудатъ / уткуга ?

А : . а / два три пъти сигурно я е сменил ама не повечи . [ аквариумчиту е такова малко ]

И : [ като умря инъта другътъ ] / глеъм / беше вътре / умрялата рибъ / една седмица изкара тъй .

А : . а то аквариумчиту нъли ти казвъм / двайсет на тридесет сънтиметра няма вътре вудураслу няма нищо . мътилка става за . и охлюв няма там за цяр да пучиства .

Е : . изруди .

И : , аз като съм изсипвъл вудата мръснатъ / и то пак устана едно зилену такоз по стъклоту и -

А : излъчваха радиация значи . .

И : ино зилену пулепнълу по стъклоту и мириши гадну .

Е : , ти обаче [ търпиш стуически ]

М : [ и пак сипвъш утгоре вуда и - ] .

Е : . ти стуически търпиш .

И : , а ?

Е : . стуически търпиш . нъли миришелу гадну .

М : , то само като сменьа -

И : то като сменьъм вудата .

Е : . а : / иначе не . .

А : . а / питъй евелина / как / им е сменьъла вудата .

Е : . аз съм била ногу малка . баща ми са е каръл / нъли / кой ши смени вудата на тези рибки ни миити аквариумъ / да да да / ши ги изхвърльа . и евелина вече нъли / след къту бъща ми ногу пъти е мърморил / решавъ / да свърши тая пулезна работа / хваща аквариумъ / и жуф / вудата с рибкити в туалетната и мии . инъче го измила .

И : ( Ф -смях )

Е : . чудесну ( Ф -смях ) . обаче рибки няма .

А : . те малко умрели .

Е : . малко си отишли . но ъквариума измит лъснът .

М : . о / младежа паднъл .


List of non-standard forms/pronunciation

Click to see the form in context in the column to the left- - - абсулютну аквариумчиту аквариумчиту аквариумъ аквариумъ ама и блату блъсни блъсни бъща вземи виждът вуда вудата вудата вудата вудата вудата вудатъ вудураслу гадну гадну гледъ глеъм гудина гулеми дода другъта другътъ дъно ената жината зилену зилену зилену зъдръж зънесла зърязъли изпъкнъли изруди изсипвъл изтряя изхвърльа имът ино инъта инъта инъче казвъм казвът каръл катьа квъртиръта киру киру къту къту къту лъснът мии миити минъ миришелу мириши мръснатъ напраи нещу ни ногу ногу ногу нъкрая нъкрая нъкрая нъли нъли нъли нъли нъли нъли нъли няква някуе някуй нямълу паднъл питъй пичуве повечи прибире пудир пулвин пулвинъта пулезна пулепнълу путичъй пучиства решавъ рибкити рибъ ръзбереш са са са са са са са са свършихъ сипвъш сменьа сменьа сменьъла сменьъм смятъй сомуве сомувите стряскъла стуически стуически стуически стъклоту стъклоту стъклоту сънтиметра такоз тридесет тръгичну туалетната тъкиз тъкиъ убаждъла уния упределиш устана утгоре уткуга учи учи чувъла чудесну ши ши ши ъквариума