Text 26

Индекс/Index

Click on any wordform after the colon to see it in its context


:
а: а а а а а а а а а а а а а
аз: той той той той той той аз
ако: ако ако
ангажирам: ангажира
английско-български: български българската
бия: би
бръз: бързо бързи
бъда: бъде бъде бъде бъде бъде
в: в в в в в в
верен: вярно
вече: вече
взема: взето
виза: визите визите визите
висок: високо
влияние: влияние
все: все
вчера: вчера
във: във във във
възможност: възможността
възражение: възражение
вълна: вълна
германски: германската
глаголно-именен: именно
говоря: говорили
година-две: две две
голям: голяма
горско-степен: степен
да: да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
даден: даден
дата: дата датите
два: два два два два
два-три: три три
действам: действаща действаща действаща
ден: дни
дерби-среща: срещата
десет: десет десет
добре: добре добре добре добре добре
дойда: дойде
докато: докато
доклад: доклад доклад
друг: други другото
душа: души души
е: е е е е е е е е
един: едно един едно
емиграционен: емиграционна
емиграция: емиграцията
етап: етап
за: за за за за за за
заместник-министър: министър
знам: знаете
знача: значи значи значи
значителен: значителна
и: и и и и и и и и и
изляза: излезе излезе
изпълня: изпълни
изтичане: изтичането
икономика: икономика икономика икономика икономика икономика икономика
имам: имала има има
инвестиция: инвестиции инвестиции инвестиции
институция: институции
интересувам: интересува
кажа: казал казал каза каза каза
казвам: казва
както: както
какъв: какъв
капитал: капитали
като: като като като като като като
когато: когато
който: което което която което които които които
комисия: комисия
конкурирам: конкурират
към: към към към към
ли: ли ли ли ли
макар: макар
малко: малко
международен: международни
мене: му ми го им тях им го ме ми ги нас нас ни го нас
место: места места места
милион: милиона милиона милиона
мисля: мисля
много: много
мога: могат мога
може: може може
мозък: мозъци
място: място
на: на на на на на на на на на на на на на на
наблюдавам: наблюдава
нагоре: нагоре
нали: нали нали нали нали
например: например
напусна: напуснали
население: население
начин: начин начините начините начина
не: не не не не не не не
нещо: нещо нещо нещо нещо нещата
неясен: неясно неясно неясно
никой: нищо
но: но но но
някъде: някъде
ням: няма
обратен: обратен обратен
обръщане: обръщане
общ: общо
обясня: обясни обясни обяснил
окажа: окажат
окачествя: окачествена
основен: основното
осъществя: осъществено
осъществяване: осъществяване
от: от
отделен: отделни
откривам: откриват
оценявам: оценяват
още: още
пазарен: пазарната пазарната пазарна пазарна пазарна
пак: пак
платя: платени
плюс: плюс плюс
по: по по
повечето: повечето
повиша: повиши
повишаване: повишаването
подобен: подобно
подчертая: подчерта
попитам: попитала попитам
португалец: португалци
посем-сега: сега
посланичка: посланичка
посоча: посочи
поставя: поставена
постигна: постигне
прав: право право
преговор: преговори
преда: преди
предприятие: предприятията
премахване: премахването
при: при при
приблизителен: приблизително
придвижване: придвижване
приема: приет
приказка: приказки
пример: пример
присъединя: присъедини
присъединяване: присъединяването присъединяването присъединяване присъединяването присъединяването
продължавам: продължава
промяна: промяна
процес: процес процеса
пръв: първо
пълен: пълното
пълнота: пълнота
работа: работа работи
работен: работни работни работни
разбирам: разбира
разисквам: разискват
ръст: ръста ръста
с: с с с с
свободен: свободно
себе_си: се се се се се се се се
слаб: слаб
след: след след след
следвам: следващите следващата следващия следващ
случаен: случайно
смисъл: смисъл
специален: специално специално
специалист: специалисти
спра: спре
став: става
стан: стане
стана: станал
стандарт: стандарта
страна: страни страна
схема: схемата схема
съм: са са са са са
със: със
същевременен: същевременно
съюз: съюз съюз съюз съюз
така: така така
там: оттам
тогава: тогава тогава
тоест: тоест
този: този това това това това тази това този това това това това
точен: точно
тринайсет: тринайсет
търся: търсили
у: у у у
фактор: фактора
финансов: финансови
фирма: фирмите
хор: хора
цел: цел
цял: целия цялата
чак: чак
че: че че че че че че че
чужд: чуждите чуждите
чуждестранен: чуждестранните
ща: ще ще ще ще ще ще

Редактиран/Edited

To return to the index click the word highlighted from the searchА: а целия този процес премахването на визите като специално за визите подчерта че това нали е едно един етап
В: да а към осъществяване на пълното право на свободно придвижване на хора и капитали а нали това право в цялата му пълнота ще бъде осъществено тогава когато България се присъедини към Европейския съюз
В: да
А: като основното ми възражение тогава ще бъде възможността български специалисти да се конкурират за работни места в Европа
В: това чак след присъединяването ли той го е казал че ще стане
А: присъединяването към Европейския съюз
В: добре
А: значи обясни им а на тях специално им обясни едно нещо което вчера са говорили и което е обяснил на германската посланичка Олбринг а която го попитала по какъв начин например България може да спре емиграцията изтичането на мозъци
В: да
А: и той казал два са начините тоест не два са начините но нали както се казва а не два начина отделни а два фактора могат да окажат влияние първо бързо бързи преговори с Европейския съюз
В: да
А: и присъединяване при което разбира се ще бъде приет стандарта защото подобно нещо се наблюдава и в други страни Испания и Португалия значи даден пример че Португалия преди присъединяването към Европейския съюз е имала емиграционна вълна от три милиона души
В: да
А: докато тринайсет милиона население три милиона души португалци са напуснали Португалия като са търсили място за работа някъде в Европа
В: да
А: след присъединяването на Португалия процеса станал обратен вярно каза слаб но все пак обратен обръщане нагоре неясно Португалия
В: добре той ангажира ли се с някаква дата
А: приблизително не не неясно
В: не интересува ме да не би случайно нещо да излезе оттам добре
А: ми датите следващите дни мисля че ще ги разискват
В: да неясно
А: но нищо няма да излезе така а значи другото е чуждите инвестиции у нас
В: да
А: а повишаването на чуждите инвестиции той посочи у нас може да се постигне а като се изпълни следващата ни голяма цел сега след визите това е промяна във следващия доклад на Европейската комисия за България България да не бъде а поставена във схемата десет плюс две в смисъл нали знаете тази схема десет плюс две
В: за пазарната икономика
А: за пазарната икономика да
В: точно така
А: България вече да бъде окачествена като страна с действаща пазарна икономика макар че той каза че повечето международни финансови институции с които България работи оценяват българската икономика като действаща пазарна икономика а именно ако го има това нещо в този следващ доклад че България има действаща пазарна икономика това ще повиши във значителна степен а ръста на чуждестранните инвестиции и същевременно ръста на на на фирмите предприятията които откриват работни места у нас при това високо платени работни места и общо взето това е това е със по малко приказки нещата които той каза става ли
В: много добре да добре мога ли да попитам и аз
А: продължава още срещата ако дойде министър Михайлова

Оригинал/Original

Words that are normalised in the column to the left are marked in redА а , целия този процес премахването на визите / като специално за визите подчерта че това нали е едно , - един етап


В да . а . към осъществяване на пълното право на свободно придвижване на хора и капитали . а . нали това право в цялата му пълнота ще бъде осъществено тогава когато България се присъедини към Европейския съюз /

В да

А : като основното ми възражение тогава ще бъде възможността български специалисти да се конкурират за работни места в Европа .

В това чак след присъевиняването ли той го е казал че ще стане ?

А присъединяването към Европейския съюз

В добре

А зтачи обясни им а . - на тях специално им обясни едно нещо което вчера са говорили / и което е обяснил на германската посланичка Олбринг . а / която го попитала по какъв начин например България може да спре емиграцията - изтичането на мозъци

В да

А и той казал два са начините . - тоест не два са начините но нали . както се казва ама : . не два начина отделни / а два фактора могът да окажът влияние първо бързо - бързи преговори с Европейския съюз .

В да

А и присъединяване , при което разбира се ще бъде приет стандарта защото подобно нещо се наблюдава и в други страни Испания и Португалия / значи даден пример че Португалия преди присъединяването към Европейския съюз е имала емиграционна волна от три милиона души

В да

А докато тринайсе милиона население три милиона души / португалци са напуснали Португалия като сътърсили място за работа някъде в Европа

В да

А след присъединяването на Португалия процесъстанал обратен вярно каза слаб но все пак обратен - обръщане нагоре ( неясно ) Португалия

В добре той [ ангажира ли се с някаква ] дата ?

А [ приблизително ] не , не ( неясно )

В не интересува ме да не би случайно нещо да излезе оттам / добре /

А ми , датите следващите дни мисля че ще ги разискват

В да ( неясно )

А но нищо няма да излезе . така а / значи другото е чуждите инвестиции у нас

В да /

А . ъ / повишаването на чуждите инвестиции той посочи у нас може да се постигне . а / като се изпълни следващата ни голяма цял сега след визите . това е промяна във следващия доклад на европейската комисия за България - България да не бъде / ъ / поставена във схемата десет плюс две в смисъл нали знаете тази схема десет плюс две

В за пазарната икономика

А [ за пазарната икономика ] да /

В [ точно така ]

А България вече да бъде окачествена като страна с действаща пазарна икономика макар че той каза че повечето международно-финансови институции с които България работи оценяват българската икономика като действаща пазарна икономика . а / именно / ако го има това нещо / в този следващ доклад . че България има / действаща пазарна икономика това ще повиши във значителна степен а ръста на чуждестранните инвестиции и същевременно / ръста на / на на фирмите , предприятията / които откриват работни места у нас при това високо платени работни места . . и общо взето това е това е със по-малко приказки нещата които той каза . . [ става ли ? ]

В [ много добре да ] [ добре мога ли ] да попитам и аз -

А [ продължава ] още срещата а какво дойде министър Михайлова -