Лична информация 1
Име Йовка Великова Тишева
Звание и степен професор, доктор по филология
Месторабота Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail tisheva@slav.uni-sofia.bg
Образование
1990 защитена дисертация на тема: “Сложните съставни изречения с подчинени допълнителни изречения в съвременния български книжовен език”, научна степен “кандидат на филологическите науки” (доктор по филология)
1985-1988 редовна аспирантура в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
1979-1983 висше образование, специалност Българска филология (втора специалност Руски език), ВПИ, Шумен
Професионална квалификация
2014 професор
2010 ръководител на проекта Синтактични особености на българската разговорна реч (анотиран корпус), проект по НИД на Софийския университет, Факултет по славянски филологии - дог. № 115/2010
2009-2010 ръководител на проекта Синтактични особености на устните форми на съвременния български език (база данни), проект по НИД на Софийския университет, Факултет по славянски филологии - дог. № 36/2009
2009 гост-професор в Университета в Упсала, Швеция
2009 гост-професор в Карловия университет в Прага, Чехия, Програма Erasmus
2008 гост-професор в Университета в Гьотеборг, Швеция, Програма Erasmus
2008 гост-професор в Университета в Любляна, Словения
2007- член на екипа на проекта Старинна българска култура в полиетничен контекст (фолклор, език, традиции на банатските българи във Войводина), с подкрепата на Фонд „Научни изследвания” на МОН, договор № 1842/7.11.2007 г.
2007 гост-професор в Университета в Загреб, Хърватия, Програма CEEPUS
2006 гост-професор в Университета в Загреб, Хърватия, Програма CEEPUS
2005 координатор на проекта Балканските традиции - съжителство на култури, религии и езици, с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София
2004-2005 член на екипа на проекта Поддържане и обновяване на базата данни за СБЕ, с финансовата подкрепа на Научноизследователски сектор на СУ, № 3541
2004 член на екипа на проекта Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (ІV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно-образователните области "Български език и литература" и "Математика, информатика и информационни технологии", с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София
2003-2004 координатор за ФСФ по проекта Младежката комуникация, с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО (2003-2004), № 1647 по договора с НИС на СУ
2001 доцент, хабилитация по синтаксис в Катедрата по български език, ФСФ
1989-2001 асистентка в Катедрата по български език, ФСФ
Проекти
Мултимедиен корпус на българската устна реч, – проект по НИД на СУ, договор № 15 от 15.04.2013 г.
Координатор на екипа, разработващ ресурса BgSpeech, проект IST PSO N 271022 CESAR: CEntral and South-East EuropeAn Resources
Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език. Фонд “Научни изследвания”, МОМН, договор № ДТК 02/11 от 16.12.2009 г. – приключил 2013 г
Концептивна рамка за подготовка на учители, обучаващи деца на мигранти в рамките на Европейския съюз. Начало на работа: 2008 г. декември – край 2011г. (EUCIM-TE - European Core Curriculum for Teacher Educationр project number – 141836-LLP-1-2008-1-DE-Comenius-CMP)
Синтактични особености на българската разговорна реч (анотиран корпус) – проект по НИД на СУ № 115 от 15.04.2010 г., ръководител на проекта.
Синтактични особености на устните форми на СБЕ (база данни) - проект по НИД на СУ, договор № 36/15. 05. 2009 г. – ръководител на проекта.
Семинарни занятия и лекции
Семинарни занятия филологически практикум, съвременен български език, синтаксис
Лекционни курсове съвременен български език, проблеми на разговорната реч, динамика на езиковите процеси
Основни интереси
  синтаксис, прагматика, разговорна реч, езиково обучение
Публикации по проблемите на разговорната реч
 

Наблюдения върху някои разговорни въвеждащи конструкции. Проблеми на българската разговорна реч, кн. 2. В. Търново, 1994, 108-119. pdf

Социолингвистични аспекти на употребата на някои перформативни изказвания (в съавторство с Ангел Петров). Проблеми на социолингвистиката, т.4. Социолингвистика и комуникация. София, 1995, 165-168.

Обзалагам се, че не можеш... (в съавторство с Ангел Петров). Проблеми на социолингвистиката, т.5. Езикът и социалните контакти. София, 1996, 224-227.

Наблюдения върху средствата за означаване на участниците в речевия акт (с оглед на разговорната реч). Юбилейна сесия, посветена на 120-годишнината на Априлското въстание. ВВОУ “В. Левски”. Научни трудове, кн. 46. Филологии, част 1. В. Търново, 1996, 92-102.

Промени в структурата на преките дизюнктивни въпроси (елипса и синтактична компресия). Юбилейна научна конференция, посветена на 25-годишнината на ШУ “Епископ Константин Преславски”, ноември 1996 г. Доклади. Езикознание и методика на езиковото обучение. Шумен, 1998, 77-85.

За езиковите игри на говорещия. Проблеми на българската разговорна реч, кн. 4. В. Търново, 1998, 145-150. pdf

Идентификацияна лицата в речевия акт чрез националната им принадлежност (в съавторство с Яница Иванова). Студии по кореистика, кн. 1. София, 1998, 90-98.

Вариантност в употребата на някои елиптични дизюнктивни въпроси (в съавторство с Ангел Петров). Проблеми на социолингвистиката, т.6. Езикът и съвременността. София, 1999, 348-351.

Съюзи за противопоставяне във функцията на прагматични частици (в съавторство с Хетил Ро Хауге от Университета в Осло, Норвегия). Проблеми на българската разговорна реч, кн. 5. В. Търново, 2001, 242-252. pdf

Въпросителните изказвания като част от речевия етикет. Чуждоезиково обучение за специални цели. ІІ международна конференция, Варна, ИК “СТЕНО”, 2001, 98-100.

Заемане на прагматични частици (в съавторство с Хетил Ро Хауге). Проблеми на социолингвистиката, т.7. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. София, изд. “Делфи”, 2002, 10-17. pdf

За динамиката в системата на прагматичните частици в българския език. Litora Psycholinguistica. София, изд. “Сема РШ”, 2002, 213-219. pdf

Information Structure and Clitics in TreeBank (with Marina Dzhonova). Proceedings of The Firts Workshop on Treebanks and Linguistic Theories. 20-21 September 2002, Sozopol, Bulgaria, 2002, 231-252. pdf

Современно состояние и перспективы развития електронных источников для исследования болгарской разговорной речи. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХI века. МАПРЯЛ. В. Търново, изд. “Фабер”, 2002, 325-329. pdf

Lexical Markers on the Information Structure Level (with Marina Dzhonova). Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Proceedings from the International Conference on Electronic Description and Edition of Slavic Sources. 24-26 September 2002, Pomorie. Sofia, 2003, Boyan Penev Publishing center, 53-76. pdf

Bulgarian yes-no Questions with Particles nali and nima. Investigations into Formal Slavic Linguistics. Contributions of the 4th European Conference on Formal Description of Slavic Languages. Peter Kosta, Joanna Blaszczak, Jens Frasek, Ljudmila Geist, Marzena Zygis (eds.). Peter Lang, Europaischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2003, 715-729.pdf

Частицата абе като прагматичен маркер (в съавторство с Хетил Ро Хауге). Проблеми на българската разговорна реч, кн. 6. В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 255-266. pdf

Традицията в разговорните модели – който или дето. (в съавторство с Гергана Дачева) Юбилеен славистичен сборник. Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, 2005, 390-399. pdf

За "паразитите" в речта ни. Litterascriptamanet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. С., Университетско издателство, 2005, 499-510. pdf

Старият "нов" топик. (в съавторство с Марина Джонова) Славистика и общество. М. Младенова, И. Монова (съст.). Херон Прес, София, 2006, 231-237. pdf

Colloquial Bulgarian (with Kjetil Hauge). Routledge, London and New York, 2006.

Colloquial Bulgarian on the Web (with Marina Dzhonova). Computer Applications in Slavic Studies. “Boyan Penev” Publishing Center, Sofia, 2006, 217-232. pdf

Българската разговорна реч в интернет. Паисиеви четения. Научни трудове, том 44, кн. 1, сб. А, 2006. УИ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2006, 277-288. pdf

On Right Dislocation and Marginalization in Bulgarian. Linguistic Investigations into Formal Description of Slavic Languages. Peter Kosta, Lilia Schurcks (eds.). Peter Lang International Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007, 389-397. pdf

За словоредните модели на българското просто изречение. Отговорността пред езика, кн. 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова. Ун. изд. „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009, 244-255. pdf

За особеностите на българската разговорна реч. Българо-американски диалози. С., Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 2010, 132-149.

Електронни ресурси за българската разговорна реч (инициативата BgSpeech) (в съавторство с М. Джонова). Litera et Lingua, лято 2010

Корпус с устна българска реч – структура и специфика (в съавторство с Марина Джонова). Български език, 2011, 3, 34–53.

Устната комуникация - стилове, стандарти и регистри. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Т. 49, кн. 1, сб. А, Филология, 2011, 88-96. pdf

Прагматичните маркери в българската разговорна реч. Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Сегед, Унгария, 2011, 340-347. pdf

За някои особености на официалното общуване. Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката. Сборник доклади. Т. 4. Издателство „Наука и икономика“, Варна, 2012, 509-514. pdf

За езиковите регистри в устното общуване. Езикът и културата в съвременния свят. ИК „Знак 94“. Велико Търново, 2012, 460-468. pdf

Особености на подготвеното и неподготвеното устно общуване. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2012, 225-232. pdf

За динамичните модели на диалогичното общуване. Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19-21 април 2012. Том 1. Езикознание. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2012, 205-212. pdf

Синтактични особености на устната реч. - Й. Тишева, Кр. Алексова и кол. Как говори съвременният българин – том 1. Граматика и устна реч. София, Фондация „Фокус”, 2013, 182-211.

Как говори съвременният българин – том 2. Прагматика и устна реч. София, Фондация „Фокус”, 2013, 132 стр.

Прагматични аспекти на устната реч. е-издание на Център за семиотични и културни изследвания, 2013. rtf

За разговорните маркери и устната комуникация. Проблеми на устната комуникация. Кн. 9, II. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, кн. 2, 2013, 73-87. pdf pdf 2

Езиковите стандарти, езиковите регистри и медийната комуникация. Реторика и комуникации, 2013, бр. 9. (електронно списание, достъпно на адрес http://rhetoric.bg - http://rhetoric.bg/сп-реторика-и-комуникации-юли-2013-година-2) html

Устната българска реч – между граматиката и прагматиката. Комуникативни стратегии и тактики, Паисиеви четения 2013, 40 години филология в Пловдивския университет, Пловдив, октомври 2013 г. (под печат)

Структура на разговора (върху материал от телевизионни предавания). Българска реч, бр. 3, 2013. (под печат)

Прагматични аспекти на устната реч. Littera et Lingua. Series Dissertationes, том 3, 2013. http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2013/3 pdf

Публикации по проблемите на българските диалекти
 

Clitic Reduplication Structures in the Bulgarian Dialects. (with Ilijana Krapova). Diahronija in sinhronija v dialektoloskih raziskavah. Zora, 41. Maribor, 2006, 415-421. pdf

Синтактични особености в говора на банатските българи в Сърбия. Българските острови на Балканите. Фигура, С., 2007, 155-169. pdf

Към въпроса за удвояването на допълнението в българските диалекти (с оглед на смолянския говор) (в съавторство с Илияна Кръпова). Филологически и методически изследвания. Смолян-Люблин, 2007, 125-132. pdf

За някои синтактични особености в банатския говор. Език и литература, 2007, кн. 1-2, 163-172. pdf

За българските езикови острови. Паисиеви четения. Научни трудове, том, т. 46, кн. 1, сб. А – Филология, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2008, 133-145. pdf

Диалектни синтактични връзки (наблюдения върху езика на павликяните в Сръбски Банат). Отговорността пред езика. кн. 2. УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, 174-182. pdf

Българските езикови острови (Наблюдения върху езика на българите в Сръбски Банат). Българският език и литература на кръстопътя на културите. Т. ІІ. Сегед, 2009, 165-174. pdf

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com