Лична информация 1
Име Марина Георгиева Джонова
Звание и степен доктор по филология
Месторабота Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail 2
Образование
2004 доктор по филология (тема: “Семантичната роля експериенцер в съвременния български език”)
2000-2004 редовен докторант, Катедра по български език, ФСФ, СУ
2002 специализация по езикознание в Университета Комплутенсе, Мадрид, Испания
2002 специализация по езикознание в Университета в Гранада, Испания по програмата Сократ-Еразмус
1999 висше образование, специалност Българска филология, СУ
Професионална квалификация
2005 член на екипа на проекта Балканските традиции - съжителство на култури, религии и езици, с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София
2004 асистентка в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
2003-2004 член на екипа на ФСФ по проекта Младежката комуникация, с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО (2003-2004), №1647 по договора с НИС на СУ
2001-2004 хоноруван асистент в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
Семинарни занятия
  филологически практикум, синтаксис, морфология, компютърни речници
Основни интереси
  синтаксис, прагматика, семантични роли, разговорна реч, корпусна лингвистика
Публикации по проблемите на разговорната реч
 

Конструкции от типа аз ми се струва в българската разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 6. В. Търново, 2004, 107-116. pdf

Современно состояние и перспективы развития електронных источников для исследования болгарской разговорной речи. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХI века. МАПРЯЛ. В. Търново, изд. “ Фабер”, 2002, 325-329. pdf

Information Structure and Clitics in TreeBank (with Yovka Tisheva). Proceedings of The Firts Workshop on Treebanks and Linguistic Theories. 20-21 September 2002, Sozopol. pdf

Lexical Markers on the Information Structure Level (with Yovka Tisheva). Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Proceedings from the International Conference on Electronic Description and Edition of Slavic Sources. 24-26 September 2002, Pomorie. Sofia, 2003, Boyan Penev Publishing center, 53-76. pdf

Колко сме учтиви? (в съавторство с Йорданка Велкова). Българска реч, бр. 3, 2013, 32-41.

Фонетични и морфологични особености на устната реч (в съавторство с Йорданка Велкова). - Й. Тишева, Кр. Алексова и кол.. Как говори съвременният българин – том 1. Граматика и устна реч. София, Фондация „Фокус”, 2013, 115-181.

Изразяване на учтивост в устната реч. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2012, 245-251. pdf

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com