Лична информация 1
Име Красимира Славчева Алексова
Звание и степен доцент, доктор по филология
Месторабота Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail 2
Образование
1994 научна степен “кандидат на филологическите науки” (доктор по филология)
1994 защитена дисертация на тема: “Езикови процеси в семейството (върху материал от столицата)”
1991-1994 свободна аспирантура по социолингвистика към Катедрата по български език, СУ
1985-1988 специализация “История и теория на културата” към Исторически факултет,  СУ
1983-1988 висше образование, специалност Българска филология, СУ
Професионална квалификация
2004-2005 координатор на проекта на проекта Поддържане и обновяване на базата данни за СБЕ, с финансовата подкрепа на Научноизследователски сектор на СУ, № 3541
2004 член на екипа на проекта Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (ІV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно-образователните области "Български език и литература" и "Математика, информатика и информационни технологии", с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София
2001-2003 член на екипа на проекта BALkan Regional Information Centers for Awareness and Standardization of LINGuistic Resources and Tools for Advanced HLT Applications, IST-2000-26454 www.larflast.bas.bg/bulric/
2000 член на екипа на българско-шведския проект “Multimedia and Research on Multimodal Social Interaction - STAGE 1”), финансиран от “Отворено общество – България”
1997- главен асистент в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
1994-1997 хоноруван преподавател в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
1993-1995 хоноруван преподавател в Катедрата по български език за чужденци, ФСФ, СУ
1989-1997 старши преподавател в Университета за национално и световно стопанство, Катедра по чужди езици и приложна лингвистика, сектор “Славянски езици”
Семинарни занятия и лекции
Семинарни занятия морфология, филологически практикум, синтаксис, съвременен български език (фонетика и морфология)
Лекционни курсове Теория на граматическите опизиции;
Типологическа характеристика на българския език и българската идентичност;
Съвременен български език;
Теорията на граматическите опозиции и българската морфологична система;
Компютърна корпусна лингвистика (с гл.ас. д-р Петя Осенова и н.с. Кирил Симов).
Основни интереси
  морфология, езикова типология, социолингвистика, социална психология на езика, разговорна реч, компютърна корпусна лингвистика
Публикации по проблемите на разговорната реч
 

Aleksova’s corpus of contemporary Bulgarian
http://www.hf.uio.no/east/bulg/mat/

Intersubjectivity in the Language of Sofia Families. In: International Journal of the Sociology of Language, (ed. J. Fishman), N1, 1999.

Адмиративът в българската разговорна реч. В: Проблеми на разговорната реч, кн. 6, В. Търново, 2004, 21-35. pdf

Езиците на поколенията. В: Проблеми на социолингвистиката, т. 6. Езикът и съвременността. София, 1999, 312-317.

Езикът и семейството. (Към методиката за проучване на речта в микрообщностите). София: Интервю прес, 2000.

Видимото време на езика. В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. София: Ун. изд. “Св. Климент Охридски”, 2000, 305-317.

Депалатализационните процеси в софийската реч като маркер на разговорността. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 5. В. Търново, 2001, 9-18. pdf

Съвременният българин за своя език. В: Българският език през ХХ век. София: Акад. изд. “Проф. М. Дринов”/ Изд. “Пенсофт”, 2001, 367-376. pdf

Езикови атитюди, нормативни статуси и социолингвистични маркери. В: Проблеми на социолингвистиката, т.7. Билингвизъм и диглосия - съвременни проблеми. София, изд. “Делфи”, 2002, 127-135. html

Речевите особености във фокуса на българската социолингвистика. - Й. Тишева, Кр. Алексова и кол.. Как говори съвременният българин – том 1. Граматика и устна реч. София, Фондация „Фокус”, 2013, 9-48.

Паралингвистичните средства – изследователски подходи, начини на описание и употреба. (в съавторство с Алиса Трендафилова и Ася Асенова) - Й. Тишева, Кр. Алексова и кол. Как говори съвременният българин – том 1. Граматика и устна реч. София, Фондация „Фокус”, 2013, 212-245.

Езиковите нагласи и вариантността в устната реч. Littera et Lingua. Series Dissertationes, том 4, 2013. pdf

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com