Проект “ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”

към Университетския фонд за научни изследвания


РАБОТНА СРЕЩА

 Усъвършенстване на системата за транскрипция на българска разговорна реч

18 май 2004 г.

СУ “Св. Климент Охридски”
1. Запознаване с прилагани системи за транскрипция на българска разговорна реч:

  • в корпусите от разговорна реч  на Кр. Алексова, на Цв. Николова, на Ив. Мавродиева www.hf.uio.no/east/bulg/mat/
  • в материалите по Българско-шведския проект www.ling.gu.se/~leifg/sofia
  • система за транскрипция, прилагана в спецсеминара “Компютърна корпусна лингвистика” (воден от ст.н.с. К. Симов, гл.ас. д-р Петя Осенова, гл.ас. д-р Кр. Алексова, и лекционния курс “Проблеми на българската разговорна реч (воден от доц. д-р Йовка Тишева).

2. Обсъждане на някои съществуващи чужди системи за транскрипция и ортография в корпуси от разговорна реч

  • проф. Хетил Ро Хауге за системите за транскрипция на разговорна реч в Норвегия.

3. Обсъждане на идеи за усъвършенстване на системата за транскрипция на българска разговорна реч.


Участници:

Доц. Радка Влахова

Доц. Йовка Тишева

Проф. Хетил Ро Хауге

Проф. Цв. Йотов

Ст.н.с. ІІ ст. Светла Коева

Доц. Гергана Дачева

Ст.н.с. Кирил Симов

Гл.ас. Андрей Бояджиев

Гл.ас. Красимира Петрова

Гл.ас. Татяна Ангелова

Гл.ас. Красимира Алексова

Д-р Марина Джонова

Асп. Атанас Атанасов

Д-р Илияна Гаравалова

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com