MULTIMEDIA AND RESEARCH ON MULTIMODAL SOCIAL INTERACTION - STAGE 1

проект на ФСлФ по програма
Международен академичен и професионален обмен в областта на хуманитарните, обществените науки и изкуствата
на Фондация “Отворено общество”
май-юни 2000 г.


Multimedia and Research on Multimodal Social Interaction - STAGE 1 е първата част от съвместен проект на български и шведски учени (Multimedia and Research on Multimodal Social Interaction) с финансовата подкрепа на “Отворено общество”. Това е дългосрочен проект, целящ създаването на стандартизиран мултимодален корпус на българския език, достъпен чрез интернет.

Екип на проекта

Ръководител на проекта от страна на ФСлФ: проф. дфн Руселина Ницолова

Членове на екипа: проф. дфн Цветан Йотов; доц. д-р Радка Влахова; гл. ас. д-р Красимира Алексова; гл. ас. д-р Йовка Тишева; ст. ас. д-р Красимира Петрова; гл. ас. Татяна Ангелова; ст. пр. Цветана Николова; гл.ас. д-р Цветомира Венкова; ст. пр. д-р Росица Кючукова; докт. Андреана Предоева; докт. Емануил Костов; докт. Полина Бокова

Ръководител на проекта от страна на Гьотеборгския университет, Института по езикознание: проф. Йенс Олууд

Членове на екипа: Биляна Мартиновски; Лейф Грьонквист

ПРЕДВАРИТЕЛНА РАБОТА

1998 г. – Създаване на работна група с основната задача да създаде представителен анотиран корпус на българския език. В тази работна група участват преподаватели от Катедрата по български език: проф. дфн Р. Ницолова, доц. д-р Р. Влахова, доц. д-р Ю. Стоянова, доц. д-р Й. Тишева, гл. ас. д-р Кр. Алексова; от Катедра западни езици – гл.ас. д-р Цв. Венкова; от Катедрата по руски език: ст.ас. д-р Кр. Петрова и проф. дфн Цв. Йотов.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТА

  • В рамките на проекта беше проведен спецкурс Анализ на мултимодален корпус на разговорната реч за студентите от ФСлФ с лектори Биляна Мартиновски и Лейф Грьонквист.
  • През май 2000 г. беше организирана работна среща на тема Основни принципи на събирането, транскрибирането и кодирането на стандартизиран мултимодален езиков корпус. Беше разработен модел за транскрибиране на българска разговорна реч в съответствие със стандартите на Шведския корпус  www.ling.gu.se, така че емпиричните данни да могат да се обработват с програмите “TRASA” и “TRAKTOR”. Транскрибираните по този модел записи, както и самите записи могат да бъдат намерени на адрес http://www.ling.gu .se/~leifg/sofia/
  • От летния семестър на учебната 2000/2001 г. във Факултета по славянски филологии се провежда спецкурс Компютърна корпусна лингвистика с ръководители гл.ас. д-р Кр. Алексова, гл.ас. д-р П. Осенова (СУ “Св. Климент Охридски”) и К. Симов (Лаборатория за лингвистично моделиране, БАН; ръководител на проекта BulTreeBank).
Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com