Проект “МЛАДЕЖКАТА КОМУНИКАЦИЯ”

в рамките на програмата на ЮНЕСКО “Информация за всички”


 СЕМИНАР

 Младежката комуникация

29 ноември 2003

СУ „Св. Климент Охридски”


9,30 – 10  Регистрация на участниците в семинара, 139 ауд.

10 – 10,15 Откриване на семинара, 149 ауд.; приветствие от името на Декана на ФСФ (поднесено от доц. Р. Влахова, зам.-декан на ФСФ)


I работно заседание, 10,15ч. – 12,30ч., 149 ауд.

Председател – доц. Радка Влахова


Искра Ликоманова - За езика на младите – влияние на печатния текст върху речевата комуникация

Маргарита Младенова – Езикът на филмите като източник на езикови модели

Владимир Жобов – Българските и преводните модели на речева комуникация

Иглика Петрова – Психологически основания за възприемане на нови речеви модели от младежката аудитория

Огняна Георгиева – Какво четат младите и как говорят – опита за сравнение

Петя Осенова – Спонтанното младежко общуване в радиопредаванията

Атанас Атанасов – Интернет и езикът на младежката аудитория

Дискусия


Почивка 12,30 – 13,30


II работно заседание, 13,30 – 15,30, 149 ауд.

Председател – доц. Йовка Тишева


Анета Карагеоргиева – Пространствена локализация на диалога и влиянието му върху езиковите регистри

Калин Цанов – Спонтанното общуване в училищна среда

Емануил Костов – За езика на младежките групи (затворените общества и ъндърграунд групи)

Сандра Керелезова – Как да приобщим младежката аудитория към специализираните издания (с оглед на религиозните рубрики в периодичните издания)

Вера Илиева – Специализираните издания за младежка аудитория – проблеми на сленга

Владислав Миланов – За езиковата култура на младите – наблюдения върху писмени и устни текстове на студенти първокурсници

Дискусия


Почивка 15,30 – 16,00


III работно заседание, 16 – 17,30, 149 ауд.

Председател – Мариета Цветкова


Красимира Алексова – Младите и езика ни – престижен или не?

Гергана Дачева – Езикът като средство за създаване на положителни модели в ситуации на официално общуване

Благослава Лумбева – Интервюто като средство за себеизява (върху материал от речта на български студенти във Франция)

Петър Воденичаров – Устният разказ - между откровенията и фикцията

Надежда Александрова – Речеви стратегии и лична позиция в устния разказ

Надежда Радулова – Маркери на разговорност в официалното устно общуване

Дискусия


Заключителна дискусия на тема Създават ли младежките телевизионни и радиопредавания речеви и поведенчески модели?

Модератори – Иванка Мавродиева,  Радка Влахова

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com