ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Настоящият проект е нов, с финансовата подкрепа на Научноизследователски сектор на СУ, №3541


Научен колектив

гл. ас. д-р Красимира Алексова – ръководител
Катедра по български език, Факултет по славянски филологии, СУ

доц. д-р Йовка Тишева
Катедра по български език, Факултет по славянски филологии, СУОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  • Поддържане на съществуващата база данни от електронни и аудиозаписи: обработката на записи на българска разговорна реч, направени в спецкурса “Компютърна корпусна лингвистика” (воден от гл. ас. д-р Кр. Алексова, гл. ас. д-р Петя Осенова и ст.н.с. К. Симов) и в курса “Българска разговорна реч” (лектор доц. д-р Й. Тишева, магистърска програма “Лингвистика”). Това включва: транскрибиране, верификация на транскрипциите, дигитализация на записите, оформяне на електронна база данни.
  • Събиране на нови данни за динамиката на съвременния български език: нови записи, репрезентативни за комуникацията в различни сфери, които не са включени досега в базата данни (напр. комуникация в официални ситуации: бизнес преговори, презентации, интервюта за работа, журналистически интервюта и др.; комуникация лекар – пациент; неофициална комуникация: комуникация в затворени общности, комуникация в новопоявили се неформални групи и под.).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Обновяване на лекционни курсове: “Компютърна корпусна лингвистика” (в бакалавърската степен) и на лекционните курсове по “Българска разговорна реч” и “Вербални комуникативни стратегии” (в магистърска програма “Лингвистика”).
  • Повишаване на научно-изследователската активност на студентите (бакалаври и магистранти) и на докторантите: чрез участието в проекта ще получат знания и възможности сами да планират и извършат изследователски експеримент – осъществяване на запис, транскрибиране на записа по стандарта, наблюдения върху специфични речеви маркери и комуникативни стратегии.
  • Повишаване на научната активност на преподавателите: новите данни ще дадат възможност за научни дискусии в редица лингвистични и хуманитарни области. Електронната база данни ще даде възможността за бърз достъп до данни за нови езикови или речеви явления, при по-голяма възможност за верификация на научните хипотези.
  • Оптимизиране на междуинституционалните контакти: чрез две работни срещи с представители на Института за български език и Лабораторията по езиково моделиране към БАН и преподаватели и студенти от Факултета по славянски филологии на СУ:

Усъвършенстване на системата за транскрипция и ортография на българска разговорна реч – май 2004 г.

Оформяне на електронни корпуси от българска разговорна реч – ноември 2004 г.

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com